Ponosno ističemo da smo jedna od rijetkih tvrtki koje projektiraju, proizvode i montiraju objekte po Vašim željama i za Vaše potrebe.

+385 (0)42 421 355 info@dlb.hr

Blog

HomeNajčešća pitanjaNajčešća pitanja iz projektiranja i pripreme

Najčešća pitanja iz projektiranja i pripreme

1. Što je potrebno da bi se moglo započeti s izradom idejnog projekta?

Prije izrade idejnog projekta treba izraditi posebnu geodetsku podlogu za građevinsku česticu na kojoj se namjerava graditi, te sklopiti ugovor o građenju.

2. Što je posebna geodetska podloga i gdje se može naručiti?

Posebna geodetska podloga je položajni i visinski prikaz terena, izrađena u odgovarajućem mjerilu i uklopljena u kopiju katastarskog plana te ovjerena od nadležnog katastarskog ureda. Posebna geodetska podloga može se naručiti u geodetskim poslovnicama, a izrađuje je ovlašteni inženjer geodezije.

3. Je li potrebno ishoditi dozvole za dobivanje posebnih uvjeta gradnje?

Za jednostavne objekte treće kategorije također je obavezno ishoditi građevinsku dozvolu, a prvi korak ishođenja građevinske dozvole je dobivanje posebnih tehničkih uvjeta.

4. Da li se nakon ishođenja posebnih uvjeta gradnje može započeti sa izgradnjom objekta?

Nakon što su ishođeni posebni uvjeti gradnje potrebno je izraditi glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine, zatim je potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu te se nakon toga može započeti s izgradnjom objekta.

5. Što je glavni projekt, što sadrži i zbog čega je potreban?

Glavni projekt sadrži: arhitektonski projekt, građevinski projekt – konstrukcija, elektrotehnički projekt, strojarski projekt, projekt vodovoda i kanalizacije.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

arhitektonski projekt
građevinski projekt
elektrotehnički projekt
strojarski projekt
troškovnik projektiranih radova

Glavni projekt je potrebno imati na gradilištu zbog izvedbe radova, a potreban je i zbog završnog izvješća nadzornog inženjera u kojem on mora utvrditi da li je objekt izrađen u skladu sa glavnim projektom. Završno izvješće nadzornog inženjera potrebno je zbog upisa objekta u katastar i zemljišne knjige.

6. Što je građevinska (brutto) površina?

Građevinska (bruto) površina zgrade je površina zatvorenog prostora svih etaža zgrade + istaknuti dijelovi pomnoženi odgovarajućim koeficijentima.

Način obračuna cijene izgradnje montažnog objekta, odnosno način izračuna površina objekta i koeficijenti po kojima se obračunavaju različite izgrađene površine utvrđeni su Pravilnikom.

7. Što je netto korisna površina?

Neto korisna površina zgrade je zbroj površina unutarnjih prostorija zgrade + istaknuti dijelovi (terase, balkoni, lođe)

8. Kako se obračunava komunalni i vodni doprinos?

Komunalni i vodni doprinos se plaćaju na temelju obujma građevine. Kod izračuna obujma računa se obujam zatvorenog prostora zgrade od kote najniže etaže do krova + obujam istaknutih dijelova (terase, lođe i sl.) pomnožen s odgovarajućim koeficijentom.

U obujam se ne uračunava prostor ispod kosog krova visine do 1,2 m, te toplinska izolacija zajedno sa završnim slojevima istaknuta izvan ravnine pročelja zgrade.

Visina kosog krova računa se od najviše točke površine gotovog poda stropne konstrukcije ispod kosog krova (pod potkrovlja) do najviše točke (sljemena) projektiranog kosog ili zaobljenog krova.

Sorry, the comment form is closed at this time.